זכויות של עובדת בהריון

ככלל, עובדת אשר מועסקת יותר משישה חודשים באותו מקום עבודה, אין מעבידה יכול לפטרה אלא אם ביקש היתר מאת שר העבודה והרווחה. השר, לא ייתן היתר כאמור אם שוכנע כי סיבת הפיטורין היא היות העובדת בהריון. זאת כאמור בסעיף 9(א) לחוק עבודת נשים תשי"ד 1954.

יש כאמור, להתייחס לסעיף זה בכפוף להסכם קיבוצי, במידה וחל על העובדת או על חוזה העסקתה האישי. אם אלו מיטיבים יותר עם העובדת, יש כמובן, להתייחס אליהם ולא לסעיף האמור, הכל לטובת העובדת.

העובדת, אינה מחויבת להודיע למעבידה כי בהריון היא אלא אם מקום עבודתה הינו מקום מסוכן, העלול לפגוע או בעובר, דוגמת מקום בעל סביבת קרינה גבוהה. אם מקום עבודתה אינו נכלל בקטגוריה זו, אין היא מחויבת להודיע כלל על הריונה.

נטל ההוכחה, כאשר עובדת טוענת כי פוטרה עקב היותה בהריון, רובץ על שכמו של המעביד. במקרה זה, צריך הוא להוכיח כי הסיבה שבשלה פוטרה, אינה קשורה להיותה בהריון.  סבירה הטענה כי סיבת הפיטורין הינה שינוי באופן ניהול המשרד. הנטל, כאמור, רובץ על שכמו של המעביד והוא זה שיצטרך להוכיח כי לא כך הדבר.

בנוסף, זכויותיה של העובדת לא תמו כאן.

 מהם זכויותיה באם תתפטר לאחר לידתה לטובת טיפול בתינוקה? באם תתפטר בתוך תשעה חודשים מיום שילדה ומהות התפטרותה היא בכדי לטפל בתינוקה, תהא זכאית לפיצויי פיטורין חרף התפטרותה.

כאן, יכול המעביד לטעון כי סיבת התפטרותה אינה בכדי לטפל בתינוקה, אלא לשם עבודה במקום אחר. כך נקבע בפס"ד נורית ליבנה נ' אי.אם בע"מ, לפיו אם יוכיח המעביד כי אין בסיבת ההתפטרות כדי טיפול בתינוקה, לא תחשב ההתפטרות כפיטורין.

כעת, נדון בזכויותיה של עובדת בהריון אשר מודיעה למעבידה, טרם יציאתה לחופש לידה, שאין בכוונתה לחזור, לאחר חופשה זו. האם אמר זו מהווה התפטרות? ככלל, תהא התשובה שלילית.

חשיבות סוגיה זו הינה בהתאם לסעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורין אשר קובע כי: " התפטרה עובדת, תוך תשעה חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יראו לעניין חוק זה את התפטרותה כפיטורים…"

סעיף זה מבהיר כי אם עובדת בהריון התפטרה לפני שילדה, לא מגיעים לה פיצויי פיטורין. מאידך, אם עובדת מעוניינת להתפטר , אך אינה יכולה להשלים עם שלילת פיצויי הפיטורין, עליה להמתין עד שתלד ולאחר מכן להתפטר. בכך, נכנסת היא לגדרו של סעיף 7(א) הנ"ל ותהא זכאית לפיצויים חרף התפטרותה.

בית הדין קבע חזקה, בפס"ד אורלי חזן נ' אורטל שירותי כח אדם כי כאשר עובדת, עוד בטרם יציאתה לחופשת לידה, מודיעה כי אין בכוונתה לשוב לעבודה, לאחר חופשת הלידה, אין באמירה זו כשלעצמה, משום התפטרות.

מכאן, ברורות זכויותיה של העובדת ורואים אנו כי אם מעסיקה, לא יוכל להוכיח כי פיטוריה היו ללא כל קשר להיותה בהריון, תהא זכאית לפיצויי פיטורין.

כמו כן, זכאית העובדת , תוך תשעה חודשים מיום לידתה, להתפטר עקב טיפול בילדה ותהא היא זכאית לפיצויי פיטורין עפ"י דין, כאילו פוטרה.

הכתבה הינה מסירת ידע כללי בלבד. אין בתוכן הכתבה משום מתן ייעוץ משפטי ואין היא באה להחליף ייעוץ שכזה. הסתמכות על הנאמר הינה באחריות המסתמך בלבד.

Categories: Uncategorized